Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden BVBA LEIE CENTER

1. Elke bestelbon, ondertekend door de klant, verbindt de klant onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.
2. Elke bestelling wordt uitgevoerd tegen contante betaling bij levering. Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht de betaling van een voorschot. Indien de klant weigert het voertuig/boot of de bestelde goederen af te nemen, zal de koper van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, dit onverminderd de mogelijkheid van de verkoper om de gerechtelijke uitvoering hiervan te eisen. De verkoopprijzen zullen deze in voege zijn op het moment van de levering.
3. De verkoper is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet of indien de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van gebrekkige goederen dit vereist. Voor zover op de verkoper enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse materiële en lichamelijke schade, met uitsluiting van alle immateriële, indirecte of gevolgschade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde waarde, exclusief BTW.
In geval van overmacht heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten kan doen gelden.
4. De verzending van bestelde goederen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerden.
5. De voertuigen/boten die ons worden toevertrouwd, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt onder de verantwoordelijkheid van de verzekering van de koper.
6. Alle facturen zijn contant of middels overschrijving op het rek n° vermeld op de factuur betaalbaar op de zetel van de vennootschap, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen. In geen geval mogen de facturen betaald worden aan een personeelslid, tenzij met toestemming van de directie van de BVBA LEIE CENTER.
7. Klachten betreffende de geleverde goederen en/of facturen worden enkel ontvankelijk verklaard wanneer deze per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na levering worden gemeld.
8. Elke betaling welke niet volledig uitgevoerd is op de vervaldag doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest lopen van 12% per jaar en dit vanaf de vervaldatum van de factuur.
Daarenboven zal er een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van de factuurprijs met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR indien de facturen onbetaald blijven na schriftelijke aanmaning.
Bij niet-betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle facturen ineens opeisbaar en behoudt de verkoper zich het recht voor om alle verdere bestellingen en leveringen op te schorten zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
Bij niet-betaling binnen de 15 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, kan de verkoper tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving. De verkoper zal op dat ogenblik gerechtigd zijn het verkocht goed terug te halen bij de klant, dit onverminderd het recht om terugbetaling van gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.
9. Indien, na de tweede herinnering tot afhaling, het voertuig/de boot dat door ons werd onderhouden, hersteld of onderzocht, niet door zijn eigenaar wordt afgehaald, zal een stallingskost worden aangerekend van 7,44 € per dag (basisindex 130.6 van 1980), met ingang vanaf de datum van de tweede herinnering.
10. De geleverde koopwaar blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de koper om zich te verzekeren voor de risico’s van de goederen en ervoor te zorgen als goed huisvader.
11. Wordt geschrapt, aangezien dit werd bijgevoegd in artikel 8.
12. Het feit dat de verkoper een of andere clausule, welke in zijn voordeel bepaald wordt in deze algemene verkoopsvoorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.
13. De koper aanvaardt deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling. De uitvoering van de aankoop gebeurt aan de hand van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van de BVBA LEIE CENTER, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld of zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.
14. De e-mails en fotokopies door ons opgesteld hebben dezelfde bewijskracht als de originelen.
15. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de zetel van de vennootschap van de verkoper zijn bevoegd om uitspraak te doen over mogelijke geschillen.
16. De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.